บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
61. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง แนวทางการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน 2 2021-08-26 13:39:32
62. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25 2021-08-25 19:56:22
63. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (ด้านการจ่าย) 2 2021-08-25 14:30:07
64. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 4 2021-08-24 15:33:42
65. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 1 2021-08-23 15:54:20
66. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ(หนังสือราชการ) 1 2021-08-20 15:27:36
67. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 2021-08-10 17:15:24
68. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การขายออนไลน์ 3 2021-08-02 10:37:53
69. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 0 2021-08-02 10:37:35
70. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online 107 2021-07-12 15:56:50
71. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ แนวทางการยืมใช้พัสดุ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 8 2020-09-17 09:08:21
72. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พัฒนาทักษะการจัดห้องประชุม 0 2020-09-11 09:33:25
73. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การจัดการองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน 2 2020-09-10 14:13:45
74. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8 2020-09-08 16:04:49
75. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 2020-09-08 15:07:23
76. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง คู่มือแนวทางจัดทำขั้นตอนการขออนุมัติและเบิกจ่ายจัดอบรมในโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 1 2020-09-08 13:53:47
77. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวปฏิบัติหลักการควบคุมภายใน 23 2020-09-03 13:14:25
78. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๒ 0 2020-09-02 16:13:58
79. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง เทคนิคและกระบวนการเบิก-จ่ายเงินระบบ GFMIS และKTB Corproate online 0 2020-09-01 11:31:38
80. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 1 2020-09-01 10:23:33