บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
121. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 2 2019-08-30 17:43:14
122. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 364 2019-08-30 17:29:06
123. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใชัจ่ายในการเดินทางไปราชการ 20 2019-08-30 17:08:52
124. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 10 2019-08-30 15:15:06
125. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร คู่มือมาตรฐานการให้ยบริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 2019-08-30 15:10:16
126. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2 2019-08-30 14:58:20
127. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การประชุมราชการVSการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม 3 2019-08-30 14:55:23
128. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ระบบสำหรับ Administrator 2 2019-08-30 14:47:20
129. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การขอรับบำเน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 3 2019-08-30 13:50:24
130. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 26 2019-08-30 13:40:34
131. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ 1 2019-08-30 13:38:04
132. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (แผนการยกระดับการบริการภาครัฐระยะที่ 2) 1 2019-08-30 13:36:58
133. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 2019-08-30 13:35:22
134. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล การติดตามการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1 2019-08-30 11:32:39
135. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 164 2019-08-30 09:03:15
136. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การทำลายหนังสือราชการ 33 2019-08-30 08:49:39
137. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง สรุปประเด็นถาม-ตอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2 2019-08-29 15:20:36
138. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร การเขียนหนังสือราชการ 10 2019-08-29 14:26:24
139. การบริหารจัดการสำนักงาน การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้ การขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 35 2019-08-29 11:20:17
140. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การบริหารความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 0 2019-08-29 10:20:39