บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ แนวทางการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์บริการ 10 2016-08-30 09:58:45
2. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ 9 2016-08-31 09:30:11
3. การบริหารจัดการสำนักงาน การติดตามและประเมินผล แนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด 7 2016-08-31 09:30:55
4. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางในการพัฒนาศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดนครนายก 7 2017-09-06 10:56:54
5. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 2 2019-08-30 17:43:14
6. งานเผยแพร่ความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการยกระดับชั้นสหกรณ์จังหวัดนครนายก 5 2019-08-30 17:45:28
7. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ การจัดประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 1 2019-08-30 17:47:20
8. กำกับดูแล การตรวจการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ 1 2020-08-26 15:59:30
9. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ 0 2020-08-26 16:03:54
10. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการแปรรูป 1 2020-08-26 16:05:11
11. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ แนวทางการดำเนินการบังคับคดี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผิดนัดชำระหนี้ตามคำพิพากษา 1 2020-08-26 16:05:50
12. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ 2 2021-08-30 16:42:09
13. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การให้กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินในการผลิตและการตลาด ขั้นตอนการขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ฯ (สำหรับกลุ่มเกษตรกร) 2 2022-07-07 14:32:58
14. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 5 2023-07-11 09:36:02