องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) แพรวพรรณ บุญพลี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1254472576.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.65 Based on 141 rating)