องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ งานทะเบียนและกฎหมายสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เพ็ญสิรี ศรียะศักดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9719208026.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 30.00 Based on 3 rating)