องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การติดตามและประเมินผล  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของศูนย์ฯ 1-20  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศุภมาส กิตติอธิภ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4859410930.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)