องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) กมลวรรณ วัฒนนุพงศ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0249548212.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.67 Based on 142 rating)