องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
  เป้าหมาย ข้าราชการผู้ใช้สิทธิ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  
  แหล่งความรู้ กฎหมาย และระเบียบค่าเช่าบ้านที่เกี่ยวข้อง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศัลยสุนีย์ สอนประสม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7968815697.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.62 Based on 146 rating)