องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2566  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำรายงานประจำปีของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM Team) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประภัสสร รูปสอาด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4619625636.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 0.90 Based on 105 rating)