บริหารงานบุคคล เผยแพร่ความรู้สหกรณ์ สุขภาพและคุณภาพชีวิติ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การบริหารจัดการสำนักงาน ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์
 

เพิ่ม Knowledge Management  
ลำดับ องค์ความรู้ หมวดความรู้ หัวข้อองค์ความรู้ จำนวนคนโหวต วันที่
1501. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร แนวทางการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในกลุ่มเกษตรกร 0 2022-09-07 11:17:15
1502. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ บุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ 0 2022-09-25 12:45:07
1503. งานบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทาง “แบบสำรวจเพื่อติดตามประเมินผล และแบบรายงานการฝึกอบรม โครงการ/หลักสูตรสำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์” ปี 2565 0 2022-09-25 13:28:45
1504. การบริหารจัดการสำนักงาน การพัฒนาระบบบริหาร งานสารบรรณและการกลั่นกรองหนังสือ 2 2022-09-27 14:42:31
1505. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 1 2022-09-27 14:43:32
1506. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1 2022-09-27 14:43:48
1507. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด 1 2022-09-27 14:44:01
1508. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ กรณีศึกษา การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลผลิต สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด 0 2022-09-27 14:44:19
1509. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ 1 2022-09-27 14:44:35
1510. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวคิดในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 0 2022-09-27 14:44:51
1511. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2 2022-09-27 14:45:04
1512. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร แนวทางการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 4 2022-09-27 14:50:25
1513. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ การใช้ พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล สำหรับหน่วยงานภายนอก 2 2023-04-18 13:46:29
1514. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สู่ความเข้มแข็ง 9 2023-04-18 14:09:17
1515. การบริหารจัดการสำนักงาน การเงินการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 37 2023-04-27 11:10:52
1516. เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร การฝึกอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรสหกรณ์ 2 2023-05-08 15:06:42
1517. งานเผยแพร่ความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 513 2023-05-11 10:58:58
1518. งานส่งเสริมและพัฒนา งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร การบริหารจัดการหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 5692 2023-05-11 14:34:44
1519. งานเผยแพร่ความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนงทางการตรวจการสหกรณ์ 2 2023-05-11 16:26:51
1520. การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 161 2023-05-12 09:43:41